شرح وظایف اداره کل امنیتی و انتظامی
 
۱-جمع آوری اخبار و گزارشات امنیتی وانتظامی از طریق واحدهای ذیربط استان به منظور بررسی مقدماتی و طبقه بندی آنها جهت طرح در شورای تأمین استان.
۲-بررسی و تجزیه و تحلیل رخدادها وگزارش های امنیتی،انتظامی ،سیاسی، اجتماعی ،فرهنگی و... جهت ارایه به حوزه ستاد وزارت کشور و تهیه طرح های لازم جهت برنامه ریزی و پیشگیری از حوادث احتمالی.
۳-دریافت و بررسی خط مشی ها ودستورالعمل های صادره از طرف حوزه ستاد وزارت کشور و شورای امنیت کشور جهت طرح درشورای تأمین استان.
۴-تنظیم صورتجلسات و مصوبات شورای تأمین استان به منظور ابلاغ به مراجع ذیربط و پیگیری آنها.
۵-بررسی و پیگیری مصوبات شورای شهرستانها و ارائه گزارش آنها به شورای تأمین استان و انجام اقدامات لازم دراین زمینه.
۶-ارزیابی و تطبیق مصوبات شورای تأمین شهرستان ها با قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و سیاست های عام امنیتی استان.
۷-انجام امور مربوط به نگهداری اسناد ومدارک و مکاتبات شورای تأمین استان.
۸-بررسی و انجام اقدامات لازم به منظورهماهنگی ارگان های امنیتی ، نظامی وانتظامی و پیگیری اجرای مصوبات شورای تامین استان .
۹-پیگیری و انجام امور مربوط به حفاظت مسمتر از اماکن و تأسیسات دارای طبقه بندی بویژه نقاط و تأسیسات حساس و حیاتی.
۱۰-شناسایی و پیگیری انجام امور مربوط به نقاط بحران خیز ، افراد شرور و سابقه دار و نزاع دسته جمعی و اتخاذ تدابیر واقدامات پیشگیرانه در رابطه با آنها و هماهنگی ارگان های اجرایی ، امنیتی و انتظامی در این زمینه.
۱۱-پیگیری و انجام امور مربوط به حمل واستفاده از مواد ناریه مطابق با قوانین و مقررات مربوطه و هماهنگی با ارگان ها وسازمان ها و دستگاه های اجرایی ذیربط در این زمینه.
۱۲-پیگیری استقرار و ایجاد و یا انحلال پست های ایست بازرسی و واحدهای انتظامی بصورت دائم و یا موقت از طریق قوانین ومقررات مربوطه.
۱۳-رسیدگی به شکایات مردم از مامورین انتظامی و انعکاس آنها به مراجع ذیربط.
۱۴-انجام اقدامات مربوط به کنترل ونظارت بر قاچاق کالا، اسلحه و مواد مخدر در استان.
15-پیگیری اجرای قوانین و مقررات مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجی واحوال شخصیه آنها در حوزه استان.
۱۶-دریافت و ثبت گزارش های مربوط به تردد مجاز و غیر مجاز اتباع خارجی در حوزه استان و انعکاس آنها به مراجع ذیربط.
۱۷-انجام امور مربوط به تقاضای تابعیت ،ترک تابعیت ، بقاء تابعیت و شناسایی و استملاک اتباع خارجی و تکمیل و ارسال مدارک مربوطه به وزارت کشور و سایر مراجع ذیربط.
۱۸-انجام امور مربوط به پناهندگان ومعاودان و اداره امور اردوگاه ها و انجام اقدامات لازم در جهت رفع نیازمندی ها،نواقص و معایب موجود از طریق مراجع مسئول.
۱۹-مطالعه و بررسی در مورد نیازمندی هاو تامین رفاه و برقراری مستمری پناهندگان معاودان و رانده شدگان و همچنین امورمربوط به اشتغال و آموزش آنها و تهیه گزارش های لازم در این زمینه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی.
۲۰-انجام امور مربوط به ازدواج اتباع بیگانه با بانوان ایرانی .
۲۱-تشکل کمیته های فرعی جهت رسیدگی به امور مربوط به وضعیت پناهندگان و ...
 

اخبار استانداری
        
اخبار برگزیده